Spojené ročníky a bez povinnej skladby. Poznáme termíny Mládež spieva

Najstaršie zborové podujatie na Slovensku sa bude konať aj napriek pandémii. 

Po pandemickej odmlke sa pomaly vracajú do kultúrneho života aj podujatia pre spevácke zbory. Tento rok sa uskutoční 51. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2022. Mládež spieva patrí k vrcholným podujatiam svojho druhu na Slovensku, ktoré sa koná už od roku 1970. Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby a kde si môžu uchovávať svoju spevnosť. Súťaž zároveň vytvára priestor aj pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov.

Mládež spieva sa koná každé dva roky a naposledy sa uskutočnila v roku 2020, kedy bolo celoštátne kolo z dôvodu pandémie napokon zrušené. Pravidelní účastníci podujatia boli zvyknutí, že jednotlivé ročníky Mládeže spieva boli rozdelené zvlášť pre detské a zvlášť pre mládežnícke spevácke zbory. V roku 2020 sa však ročníky spojili do jedného podujatia. “Mládež spieva už nebude rozdelená na ročník detských a na ročník mládežníckych speváckych zborov, ako bolo rokmi zaužívané.” hovorí Michal Stahl, odborný pracovník pre hudbu a spev v Národnom osvetovom centre. “Toto rozhodnutie je reflexiou súčasného stavu detských a mládežníckych zborov na Slovensku. V budúcnosti však nevylučujeme opätovné rozdelenie, všetko ukáže čas.” dodáva na margo spojenia.

Bez povinných skladieb

Súťažná časť Mládeže spieva je trojstupňová – má regionálne, krajské a celoštátne kolo. Prihlásené zbory môžu súťažiť v dvoch kategóriách – Kategória detské spevácke zbory a Kategória mládežnícke spevácke zbory. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky detské a mládežnícke spevácke zbory pôsobiace na území Slovenska. V čase prihlasovania do súťaže môžu členovia súťažiacich speváckych zborov dosiahnuť v detských speváckych zboroch vek maximálne 15 rokov a v mládežníckych speváckych zboroch vek maximálne 20 rokov. Minutáž súťažného vystúpenia je stanovená na 10 – 14 minút čistej hudby. Pre tento ročník súťaže nie sú určené žiadne povinné skladby, súťažné zbory by sa však mali riadiť dramaturgickými odporúčaniami, ktoré sú v propozíciách súťaže.

Do základného kola súťaže sa kolektívy prihlasujú podľa miesta svojho sídla alebo pôsobenia. Ak sa v mieste pôsobenia neuskutoční základné kolo, je možné sa prihlásiť do základného kola vo vedľajšom regióne, resp. kraji, ak s tým budú súhlasiť organizátori. Do základného kola súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra.

Súťaž vyvrcholí celoštátnym kolom, ktoré bude prebiehať od 13. do 15. mája 2022 v Prievidzi. Súčasťou celoštátneho kola bude otvárací koncert podujatia (hosťujúci zbor), súťažné prehliadky, workshopy pre zúčastnených, rozborový seminár pre zbormajstrov zúčastnených zborov a samozrejme záverečný galakoncert. Na účastníkov súťaže čakajú vecné ceny a diplomy a absolútni víťazi budú mať možnosť prezentácie na Festivale neprofesionálneho umenia TVOR•BA v Bratislave-Starom Meste.

 

Všetky kolá súťaže budú prebiehať na základe aktuálnych COVID opatrení. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizátormi sú regionálne a krajské osvetové a kultúrne strediská, mestské kultúrne strediská a ďalšie kultúrne subjekty. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

VIac informácii o podujatí nájdete na stránke Národného osvetového centra alebo kontaktujte odborného pracovníka pre hudbu a spev v Národnom osvetovom centre na adrese michal.stahl@nocka.sk.

 

Pripravilo: satb.sK

PRIDAJ KOMENTÁR