Workshop pre dirigentov speváckych zborov

V Smižanoch sa uskutoční školenie na rozvoj dirigentských zručností. 

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje workshop pre dirigentov speváckych zborov. Cieľom workshopu je skvalitniť prípravu dirigentov všetkých druhov speváckych zborov a zvýšiť ich umeleckú úroveň. Odbornou lektorkou školenia budú Tatiana Švajková, zbormajsterka a pedagogička Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a pedagogička a lektorka Eva Zacharová. V rámci workshopu budú spoločne s účastníkmi riešiť rôzne témy ako hlasovú výchovu či intonáciu, zdokonaľovanie taktovacej techniky, budú preberať taktiež dramaturgiu zboru, metodiku práce so zborom a nácvik skladieb so speváckym zborom.

Workshop sa uskutoční  18. – 19. októbra 2019 v priestoroch ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch. Na workshop sa môžete prihlásiť na telefónom čísle 053/4425250 a na emailovej adrese osveta1@osvetasnv.sk.

_ _ _
Tatiana Švajková
Tatiana Švajková (rod. Kanišáková) je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pokračovala v internom doktorandskom štúdiu zameranom na odbornú prípravu učiteľa hudobnej výchovy – zbormajstra. V roku 2003 sa zúčastnila na majstrovských kurzoch zborového dirigovania u prof. Évy Rozgonyi v Szegede (Maďarsko) a
v roku 2006 absolvovala s vyznamenaním postgraduálne štúdium zborového spevu a dirigovania na Akademii Muzycnej v Bydgoszczi (Poľsko). Od roku 2001 pedagogicky pôsobila na Katedre hudobnej výchovy, Fakulta humanitných a prírodných vied a od roku 2010 na Katedre hudby, Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, kde vedie Ženský spevácky zbor Iuventus Paedagogica a Miešaný spevácky zbor Nostro Canto, ktorého vznik iniciovala. 

Eva Zacharová
Aktívne a cieľavedome venovala svoj doterajší život zborovému spevu. Začala spievať s deťmi na základnej škole a v polovici 70. rokov založila mimoškolský Prešovský detský zbor, ktorý viedla pätnásť rokov a urobila z neho vzorové detské teleso. Dosiahla s ním viacero úspechov na domácej pôde, ale i v zahraničí, napríklad v Arezze, Cantonigròs i Debrecene. So zborom taktiež premiérovala mnohé špičkové skladby slovenských skladateľov (I. Hrušovského, J. Hatríka, Z. Mikulu, I. Szeghyovej, J. Beneša, P. Cóna). V roku 1989 začala viesť popredný košický zbor Collegium Technicum.  Za posledné dve desaťročia bola najčastejšou členkou poroty na celoštátnych detských a mládežníckych súťažiach, no predovšetkým sa vyprofilovala ako jedinečná lektorka školení a seminárov, na ktorých dokázala inšpirovať svojich poslucháčov. Unikátne pedagogické schopnosti uplatňovala tak na pôde Prešovskej univerzity, ako aj v systéme štátnej osvety. Bola činná aj publikačne a v roku 1998 jej Národné osvetové centrum vydalo metodicko-repertoárový zborník pod názvom Deti, poďte si zaspievať. Je členkou poradného zboru Národného osvetového centra pre zborový spev, nositeľkou Pocty generálneho riaditeľa NOC a držiteľkou titulu zaslúžilý pracovník kultúry.

 

Pripravil: satb.sk
Foto: archív Spišské osvetové stredisko

 

PRIDAJ KOMENTÁR