Festival Akademická Banská Bystrica

Po podujatí Mládež spieva a po Vranovských zborových slávnostiach zverejnili súťažné propozície aj organizátori ďalšieho zborového festivalu na Slovensku.

Po dvoch rokoch sa nám znovu vracia medzinárodný súťažný festival Akademická Banská Bystrica. Toto podujatie má dvojročnú periodicitu a už osemnásť rokov sa teší obľube u domácich, ale i u zahraničných speváckych zborov. Tento rok sa uskutoční
9. – 12. mája 2019 v aule BELIANA Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici.

Festival je určený pre vysokoškolské a stredoškolské spevácke zbory a tiež pre vokálne zoskupenia. Súťažiaci však musia splniť viaceré podmienky, medzi ktoré patrí predovšetkým súťažný repertoár. Do súťažného repertoáru je potrebné zaradiť zborovú skladbu vlastného národa skomponovanú po roku 1985, polyfónnu skladbu z obdobia renesancie alebo baroka a
v prípade vysokoškolských zborov je nutné nacvičiť aj povinnú skladbu slovenského skladateľa (Pavol Krška alebo Ivan Hrušovský). Súťaž bude hodnotiť päťčlenná medzinárodná porota, pozostávajúca z renomovaných odborníkov v oblasti zborového spevu. Zúčastnené zbory budú mať šancu získať diplomy, finančné i vecné ceny. Speváckemu zboru z kategórie vysokoškolských zborov, ktorý získa navyšší počet bodov, udelí porota titul absolútneho víťaza festivalu.

Súťažiaci budú mať okrem iného aj možnosť vystúpiť na festivalovom koncerte, na promenádnom koncerte pri Pamätníku SNP a taktiež na záverečnom galakoncerte, počas ktorého všetky zúčastnené zbory zaspievajú spoločne piesne Aká si mi krásna a Gaudeamus Igitur. Akademická Banská Bystrica je otvorená aj pre spevácke zbory, ktoré súťažiť neplánujú. Na festival sa môžu prihlásiť v rámci nesúťažnej kategórie.
Uzávierka prihlášok pre súťažné aj nesúťažné spevácke zbory je 15. marca 2019.

Hlavnými organizátormi Akademickej Banskej Bystrice sú Ministerstvo školstva, vedy, výsku a športu SR, Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici a Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA FESTIVAL AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA

PROPOZÍCIE FESTIVALU

 POVINNÉ SKLADBY

Pripravil: satb.sk
Foto: www.pdf.umb.sk

PRIDAJ KOMENTÁR